"Met de foto's heb je gespreksstof, bij het papieren plan krijg je dat niet."

In 4 uur

heeft de gebruiker zicht op zijn situatie

Door op foto’s te klikken brengt de gebruiker zijn situatie in kaart. De resultaten staan op één scherm overzichtelijk bij elkaar. Visioplan wordt ondersteund door duidelijke kleurstelling. Dat stelt de cliënt in staat  keuzes te maken en regie te nemen in het proces en zo zelf verantwoording te nemen.

In 4 weken

is begeleiden een stuk efficiënter

De begeleider bespreekt de resultaten met de cliënt. Door gebruik te maken van ondersteunend beeldmateriaal spreken zij dezelfde taal. Samen bepalen zij de doelen waaraan de cliënt werkt. Visioplan ondersteunt de begeleider in het monitoren van de status en de gemaakte afspraken. 

Voor wie is Visioplan

Gemeenten

Burgers kunnen ondersteuning vragen bij de gemeente. Tijdens een zogenaamd keukentafelgesprek vindt een inventarisatie plaats. Visioplan ondersteunt bij deze inventarisatie en helpt richting bepalen.

Justitie

Er is veel aandacht voor het terugdringen van recidive. Visioplan geeft gedetineerden zicht op hun situatie en zij werken al tijdens de detentie actief aan verbetering. Na hun detentie nemen zij hun plan met concrete handvatten mee.

Zorg

Binnen de zorg en dienstverlening kampt een aantal cliënten met multiproblematiek. Door het hebben van een eigen visueel plan, weten zij waar ze aan moeten werken om hun situatie te veranderen / verbeteren.

Wat is Visioplan?

Visioplan is een interventie waarmee de cliënt zelf zijn situatie intuïtief in kaart brengt

In één oogopslag heeft hij inzicht in zijn situatie, vorderingen en aandachtspunten.

Door het visuele karakter van het plan is het tevens geschikt voor zorgvragers die weinig of geen taal beheersen. Verbeterpunten worden zichtbaar, besproken en aangepakt.

De aanpak is oplossingsgericht. De kleurstelling maakt ook snel duidelijk wat de zorgvrager al beheerst en aan welke aspecten hij nog dient te werken.

De cliënt heeft een eigen inlog: het plan is daardoor altijd toegankelijk en wordt van de cliënt in plaats van de instelling. Dit werkt extra motiverend.

Hoe werkt Visioplan?

De beelden helpen de cliënt zijn eigen plan te maken en te volgen.

Elke stap in het begeleidingstraject heeft zijn eigen beeldmateriaal.

De resultaten zijn in één oogopslag te overzien, de vorderingen direct duidelijk: de cliënt wordt direct beloond voor zijn positieve resultaten.

Verbeterpunten worden besproken met de begeleider, het systeem biedt ruimte voor tips voor de aanpak van het specifieke probleem.

De resultaten zijn direct inzichtelijk: zowel in overzicht als in detail. Dit werkt zeer motiverend.

Gemeenten

Visioplan is voor gemeenten

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.

In het kader van de Wmo kloppen burgers aan bij de gemeente om zorg te ontvangen. In het zogenaamde keukentafelgesprek wordt besproken welke zorg nodig is. Door het gebruik van Visioplan, wordt de situatie van de burger duidelijk in kaart gebracht. De eenvoud en overzichtelijkheid van het instrument maakt dat de burger zelf aan de slag gaat met het in kaart brengen en alle levensgebieden laat passeren.

Visioplan is duidelijk, cliënten gaan er zelf over nadenken, en ze komen erop terug!

Justitie

Visioplan is voor justitie

Het percentage ex-gedetineerden dat binnen twee jaar na vrijlating opnieuw in de fout gaat is 47%. Na een taakstraf of een reclasseringstoezicht is dat minder: 34% (bron: www.rijksoverheid.nl).

Er vindt een aantal experimenten plaats om recidive terug te dringen. Visioplan is hierbij een zeer geschikt instrument. De gedetineerde vult bij start van zijn detentieperiode het plan zelf in en bespreekt dit met zijn reclasseringstoezichthouder. Uitgangspositie is in detentie starten met je plan en vervolgens het plan meenemen bij terugkeer in de maatschappij.

Doordat Visioplan het plan van de cliënt is en niet van de instelling, is het mogelijk het gestarte plan ‘buiten’ voort te zetten. Zo kan de ex-gedetineerde zijn plan bij de gemeente overleggen en naar een geschikt vervolg van zijn re-integratie kijken. Zijn reclasseringstoezichthouder faciliteert bij de uitvoering van het plan.

Gedetineerde

door in de PI te starten, wist ik welke stappen ik buiten wilde nemen.

Re-integratie coach

Doordat zij zelf inloggen, krijgen ze het gevoel: 'dit is mijn proces, ik heb de regie en samen zetten we de koers uit.'

Zorg & dienstverlening

Visioplan is voor zorg & dienstverlening

  • 405.000 jongeren ontvangen een vorm van jeugdhulp (bron: ‘jeugdhulp’ 2017; CBS)
  • 2,2 miljoen lvb met IQ tussen 70 en 85 (bron: ‘feiten en cijfers’; VGN)
  • 850.000 verslaafden waarvan 65.000 behandeling ontvangen (bron: ‘kerncijfers verslavingszorg’ 2015; IVZ)
  • 60.000 unieke personen dakloos (bron: ‘cijfers maatschappelijke opvang’ 2015; Federatie opvang)

Veel van de bovengenoemde mensen ontvangen hulp in de zorg en dienstverlening. Zowel op residentiële als ambulante basis. Visioplan ondersteunt zowel de zorgvrager als de begeleider in het proces naar participatie binnen de maatschappij.

Zorgvrager

De zorgvrager vult (met hulp van de begeleider) zijn Visioplan in. Het plan werkt intuïtief en is daardoor geschikt om zelf te vullen. Door het visuele karakter van het plan is het tevens geschikt voor zorgvragers die weinig of geen taal beheersen. De kleurstelling maakt snel duidelijk wat de zorgvrager al beheerst en aan welke aspecten hij nog dient te werken. Er ontstaat op een eenvoudige, maar effectieve manier zicht op de situatie. De zorgvrager krijgt een eigen inlogcode en heeft dus Visioplan daardoor altijd bij de hand.

Begeleider

Samen met de zorgvrager bespreekt de begeleider het plan en samen bepalen zij één of meerdere einddoelen. Deze worden naar subdoelen vertaald, waar de zorgvrager vervolgens aan gaat werken. De doelen worden zo gesteld dat de zelfredzaamheid van de zorgvrager wordt vergroot. Dat verbetert namelijk het zelfbeeld en zorgt voor de nodige gedragsverandering.

Door gezamenlijk het plan te vullen en doelen te stellen vereenvoudigt het werk van de begeleider. Visioplan zorgt voor de vermindering van de administratie en dat geeft tijdwinst in het zorgtraject.

Cliënt

De visuele aanpak geeft zelfvertrouwen: ``Je ziet meteen waar je goed in bent!``

Residentieel begeleider

Visioplan is duidelijk, cliënten gaan er zelf over nadenken, en ze komen erop terug!
Met de foto's heb je gespreksstof, bij het papieren plan krijg je dat niet. Cliënten hebben moeite tekst te begrijpen en foto’s snap je meteen.

Ambulant begeleider

Ik heb nooit eerder meegemaakt dat een cliënt vroeg om zijn plan van aanpak.
Normaal zij ze blij als de administratie achter de rug is. Nu hoorde je 'Gaan we weer aan dat plan werken?'

Actueel

  • Meer dan dertig jaar ervaring binnen de hulpverlening heeft mij geleerd dat de bestaande begeleidingsplannen niet het gewenste resultaat opleveren. Het maken van de plannen kost veel tijd en door de lengte en tekstuele inhoud sluit het niet aan bij de leefwereld van de hulpvrager.......

  • De praktische ervaring met Visioplan (bron: Zorgvisie ICT van Januari 2019) Een artikel van Loek Kusiak Baddy Crutz, begeleider ambulante zorg bij Talent: Het zorgplan gaat leven doordat problemen en de mogelijke oplossingen visueel gemaakt worden.’Vooral cliënten met een verstandelijke beperking of een verslaving zijn......

  • Recidive in stand houden? Of: hoe terugval van gedetineerden te voorkomen? Het percentage ex-gedetineerden dat binnen 2 jaar na vrijlating opnieuw in de fout gaat is 47%. Na een taakstraf of een reclasseringstoezicht is dat minder: 34% (bron: www.rijksoverheid.nl) Re-integratie ex gedetineerden schiet ernstig tekort......

partners